Publicerad: onsdag, 31 maj, 2017 - 12:17
  • Ombuden från Mariehamn och Jomala ställde kritiska frågor om boksluten. Foto: Tomas Tornefjell
  • Stig Mattsson är styrelseordförande i Mise. Foto: Tomas Tornefjell

Bättre budgetdisciplin för Mise

Mises bokslut för 2016 visar ett underskott på drygt 62.000 euro. Det framkom under gårdagens vårstämma. Budgeten för 2016 överskreds med drygt 134.000 euro, vilket bland annat beror på att Mises kostnader för avfallshantering blev 121.000 euro dyrare än budgeterat.

Ombuden från Jomala och Mariehamn efterlyste en förklaring till hur budgeten kunnat överskridas utan att tilläggsmedel äskats och framförde även önskemål om att Mise ska prioritera bort mindre viktiga projekt och evenemang. I samband med att vårstämman godkände bokslutet beslutade man att Mise mer ska koncentrera sig på kärnverksamhet samt se över rutiner för uppföljning och säkerställande av budgetdisciplin. Stämman önskade också en utredning kring hur den interna kontrollen ska förbättrats och hur Mise ska göra för att undvika framtida budgetöverskridningar.

-Förändringarna som genomförts är nödvändiga för att uppfylla Renhållningsplanen, och kostnaderna är i flera fall initialkostnader som kommer att minska, säger Mises styrelseordförande Stig Mattsson.