Välkommen till Ålands Radio och TV

Företagsfakta

Ålands Radio och TV Ab, ÅRTV, är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service-radio och -TV på Åland samt för produktion av kanalen Ålands Radio. Företaget bildades den 1 maj 1996, som ett aktiebolag ägt av landskapet Åland.

Bolaget tog över den verksamhet Rundradion i Finland tidigare bedrivit på Åland och verksamheten förändrades radikalt efter det. Från att ha sänt fyra timmar om dagen ökade Ålands Radio sina sändningar till heldagssändningar. Idag sänder bolaget lokalt producerad radio från 06.30 till 21.00 veckans alla vardagar, och mellan 08.00 och 18.00 på helgerna.

Ålands Radio och TVs ledning

VD för bolaget är Emil Eriksson.

Redaktionschef och ansvarig utgivare är Camilla Karlsson-Henderson.

Ansvarig för produktionsteknik är Joachim Solborg.

Ansvarig för distributionsteknik är Alexander Lindberg.

Styrelse

Ordförande för styrelsen är Mia Hanström, vice ordförande är Christian Nordas, övriga medlemmar är Daja Rothberg, Stefan Norrgrann och Tobias Styrström.

Finansiering

Public service betyder i allmänhetens tjänst. Det journalistiska uppdraget är alltid knutet till dem som betalar. För public service-kanaler är det lyssnarna och tittarna -allmänheten- som är uppdragsgivare, eftersom verksamheten helt finansieras genom TV-avgiften som de betalar, och inte via reklamintäkter, sponsorering eller myndighetsbeslut.

TV-avgiften på Åland ger dig åtta radiokanaler och tio digitala TV-kanaler, nämligen public service radiokanalerna Ålands Radio, Sveriges P1, P2, P3 och P4 - Radio Stockholm, Finlands Radio Vega, Radio X3M och Radio Suomi. Man får också public service TV-kanalerna SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen och SVT24 från Sverige, YLE TV1, YLE TV2, YLE TEEMA & FEM från Finland och Ålandskanalen med program producerade av Ålands Radio och TV Ab från Åland, samt den kommersiella TV-kanalen TV4 från Sverige.

TV-avgiften, som är 220 € per år, betalar varje hushåll som har minst en TV-apparat. Man betalar inte mer om man har flera apparater.

Ålands Radio/TV AB är ett landskapsägt aktiebolag som finansieras via TV-avgiften på Åland. Landskapets bestämmelser angående TV-avgiften kan du läsa här.

För information om betalning av tv-avgiften och anmälan av tv-innehav, kontakta Ålands landskapsregering: 018-25 000, www.regeringen.ax

Logo

Ålands Radio och TV Abs logo är framtagen av CG Sjöberg.

Programnämnden

Program och inslag som sänds av Ålands Radio ska följa landskapslagens villkor kring sändningstillståndet gällande opartiskhet och saklighet. Program och inslag får inte vara skadliga för barn och ingen får i inslag eller program kränkas i sin rätt. Dock råder en vidsträckt yttrande – och informationsfrihet som ska beaktas.

Det organ som kan granska program och inslag som sänds av Ålands Radio i enlighet med 38§ 1 mom. landskapslagen (2011:95) om radio och televisionsverksamhet är Programnämnden.

Nämnden som är ett fristående organ tillsatt av Ålands Landskapsregering granskar alla som på Åland har tillstånd för radio och Tv-sändningar.

Nämnden består av ordförande Pia Rothberg-Olofsson samt ledamöterna Christina Johansson-Gammals (vice ordförande) Tony Wikström, Jessy Eckerman och Anthonio Salminen.

För att göra en anmälan, skicka e-postmeddelande till registraturen@regeringen.ax med rubriken ”Anmälan till programnämnden”.

Av anmälan måste framgå vilket program som avses, sändningstid och grunden för anmälan. 

 

Strategi

Ålands Radio och TVs strategi

Medievanorna i vår omvärld förändras och de traditionella kanalernas genomslagskraft minskar. Mängden information vi utsätts för ökar ständigt, och tillgången till information är närmast outtömlig. Med detta kommer också information som är falsk och som saknar utgivare. Vi ser hur den år för år får större genomslagskraft.

För att public service ska fortsätta vara relevant och tjäna allmänheten i ett samhälle krävs en kontinuerlig utveckling av verksamheten och utbudet, i takt med att samhället förändras.

I tider av kris ses dock ett tydligt mönster – människorna vänder sig till public service för att få saklig och korrekt information. Mönstret går igen i hela Norden där det finns en stark tradition av public service.

För trovärdigheten i public service är det viktigt att oberoendet garanteras, och att verksamheten är långsiktigt tryggad – oberoende av vilka publiceringar som görs.

VISION

”Vi är mediet allmänheten har störst förtroende för och är en nyskapande, attraktiv arbetsplats.”

UPPDRAG

Ålands Radio och TVs styrelse och ledning har konkretiserat bolagets övergripande uppdrag till att: ”Granska makten och förmedla korrekt information till allmänheten”.

VÄRDEGRUND

Vi tar ställning för alla människors lika värde och vi tar avstånd från rasism, våld och diskriminering. Vi är oberoende från politiska, religiösa och kommersiella intressen. Vi är trovärdiga i vår rapportering och genom sättet vi agerar. Vi är till för hela Åland, hela Åland är vårt arbetsfält och vi värnar om självstyrelsen. Vi är nyskapande, är öppna för nya idéer och utvecklar nya metoder. Vi är för dialog och utveckling i samarbete med allmänheten.

Våra värderingar är:

  • Oberoende
  • Trovärdiga
  • Nyskapande
  • Öppna

STRATEGISKA INITIATIV ÅR 2020 - 2024

INTERNT FOKUS

Medarbetare och medarbetarutveckling

Bolagets viktigaste resurs är dess medarbetare. Det är därför av största vikt att rekrytera och behålla drivna, engagerade och kompetenta medarbetare. För att uppnå detta krävs en god personalpolitik med ett inkluderande och coachande ledarskap samt en kultur som präglas av personlig feedback, både positiv och konstruktiv. Vidare är det därför av största vikt att chefer och ledare inom bolaget har ansvar och mandat som hänger samman, samt är utbildade och lämpliga att fungera i denna typ av klimat som eftersträvas.

En tydlig rollfördelning inom bolaget där det inte finns några tveksamheter om vem som ansvarar för vad är en nyckel för att undvika konflikter och att saker faller mellan stolarna.

Organisationsutveckling och processer

En organisation utvecklas hela tiden när personer och teknik byts ut, och samspelet mellan de olika delarna i form av processer och rutiner behöver därför också löpande uppdateras.

En nyckel för att få en fungerande organisation med tillhörande processer är att de är framtagna av och förankrade hos de involverade personerna, samt att de är välkända i organisationen och lättillgängliga.

Teknik och lokaler

För att bidra till både en bra arbetsmiljö och stämning bland medarbetarna är det av största vikt att teknik och lokaler inom bolaget förnyas och moderniseras för att spegla bolagets ambitioner och vision. Detta har även en tydlig koppling till den externa bilden av bolaget och hur bolaget uppfattas av utomstående.

Teknikförnyelsen skall gå hand-i-hand med den hållbarhetsplan som tagits fram inom bolaget gällande bland annat energieffektivitet och användningen av förnybara energikällor.

EXTERNT FOKUS

Extern bild av bolaget

En prioriterad fråga under perioden skall vara att förändra den externa bilden av bolaget hos allmänheten, och verka för att bolaget inte bara skall vara, utan även uppfattas som ett modernt public servicebolag med ett programutbud där alla finner något av intresse. Detta med en hög trovärdighet och tillgänglighet.

Samarbeten med externa produktionsbolag och producenter

ÅRTV skall ha som ambition att öka sitt samarbete med externa produktionsbolag och producenter i enlighet med fastställda kvalitets- och innehållskrav.

Anledningen till detta är att ha fokus på kärnverksamheten, produktion av material till radiokanalen Ålands Radio och hemsidan www.alandsradio.ax. Detta innebär att

sällanproduktioner (t.ex. valvaka, debatter, mm) i stor utsträckning bör genomföras i samarbete med externa produktionsbolag, men med egna programledare, reportrar etc.

Utveckla arbetet med rörlig bild

Intresset för rörlig bild har ökad stadigt sedan de tekniska möjligheterna till filmning och uppspelning exploderat. Det blir allt viktigare för att fånga publikens uppmärksamhet att det finns rörlig bild till innehållet som publiceras. Med den tekniska utvecklingen är ÅRTV:s ambition att utveckla arbetet med rörlig bild, både till hemsida och till Ålandskanalen.

Ålandskanalen planeras även utökas med mer levande information och material, bland annat från hemsidan. Detta för att tillgängliggöra informationen på ett enkelt sätt till framförallt den äldre publiken.

Finansiering

Det är av yttersta vikt att en långsiktigt hållbar finansiering fastställs för ÅRTV. Ett steg på vägen gällande detta är införandet av medieavgiften av skattenatur som planeras från årsskiftet 2020-2021.

Det som däremot inte är beaktat i nuvarande system är nivån på avgiften och speciellt indexjusteringen från februari 2009 till december 2020 (per dec 2019 är förändringen 16,2%). Detta får konsekvensen att bolaget får allt mindre kapital att röra sig med i och med kostnadsökningarna i omvärlden.

Studiebesök

Skolklasser, lärargrupper, pensionärsföreningar och andra är välkomna att besöka oss i radiohuset på Ålandsvägen 24 i Mariehamn.

Vi kan också besöka er och informera om vår verksamhet.

Hur boka besök?

Kontakta redaktionschef Camilla Karlsson-Henderson med en förfrågan, camilla.karlsson-henderson@alandsradio.ax.

Hur lång tid tar besöket?

Räkna med ca 1-1,5 timme.

Vad innehåller besöket på Ålands Radio?

  • Fakta om Ålands Radio och TV i stort - uppdraget, public service, nyhetsbevakning och mycket annat
  • Information om våra produktioner och produkter – till exempel programtips och poddar
  • Chans att fråga det du undrar
  • Rundvandring i radiohuset.

Vilka uppgifter behövs i förfrågan om studiebesök?
Ange varifrån gruppen kommer, antal personer, önskemål om dag och tid som skulle passa. Kom ihåg namn, mejl och mobilnummer till en kontaktperson.

Välkommen!

Har du en programidé?

Har du en bra idé eller arbetar du på ett externt produktionsbolag?

Om du har ett idéförslag så är du alltid välkommen att skicka det till oss.

Ett tips är att skriva om förslaget ett par gånger och fundera på vad som verkligen gör ditt förslag speciellt och mer spännande än andras idéer.

Tänk på att ditt förslag bör vara unikt. Du bör också titta igenom vilka program som redan finns på Ålands Radio. Att skicka ett programförslag som påminner om något som redan existerar är troligtvis inte speciellt fruktbart.

Mejla din programidé till redaktionschef Camilla Karlsson-Henderson, camilla.karlsson-henderson@alandsradio.ax.

Ersättning utgår aldrig för programförslag.

Public Service-handbok

Läs mer om public service i vår handbok.

Ålands Radio - Det här gör vi

Läs mer om vad Ålands Radio producerar.

Frekvenser

Radiokanaler som sänds ut via ÅRTV

Sveriges Radio P3 88,6 MHz
Ålands Radio 91,3 MHz
Yle Vega 93,1 MHz
Sveriges Radio P1 95,0 MHz
Sveriges Radio P2 97,1 MHz
Yle Radio Suomi 100,3 MHz
Sveriges Radio P4 102,3 MHz

 

Yle X3M Östra Åland 104,9 MHz
  Södra Åland 104,3 MHz
  Västra Åland 105,2 MHz

TV-frekvenser

Våra DVB-T-muxar ligger på UHF-kanal 25 (506 MHz, mux A) och UHF-kanal 35 (586 MHz, mux B).
Vår DVBT-2 mux ligger på UHF-kanal 28 (530 MHz, mux C).

På kanal 25 får man in:  På kanal 28 får man in:
SVT1 SVT1 HD
SVT2 SVT2 HD
Kunskapskanalen Yle TV1 HD
Barnkanalen/SVT24 Yle TV2 HD
Ålandskanalen Yle TEEMA & FEM HD
   
På kanal 35 får man in:  
TV4 (Sverige)  
Yle TV1  
Yle TV2  
Yle TEEMA & FEM  
Extra (för tillfället oanvänd, enbart testbild)  

Du kan också se tv i HD-kvalitet via Smedsbölesändaren

Ålands Radio och TV Ab har inlett tv-sändningar i HD-kvalitet.

Kanalerna på den nya sändaren är SVT1 HD, SVT2 HD, Yle TV1 HD, Yle TV2 HD samt Yle Teema & Fem HD.

För att kunna ta del av sändningarna i HD-kvalitet krävs att du har en tv eller box som har stöd för DVB-T2.

Titta efter markeringen i manualen eller på mottagaren. Du kan behöva göra en kanalsökning.

Sändningarna i vanlig standardupplösning fortsätter som vanligt.

Hållbarhetsplan

INLEDNING

Denna hållbarhetsplan (2020-2024) är antagen av styrelsen för Ålands Radio och TV Ab (ÅRTV), och dess framdrift följs upp årligen i den hållbarhetsredovisning som presenteras tillsammans med verksamhetsberättelsen för bolaget efter varje räkenskapsår. Alla medarbetare inom bolaget bidrar till att denna hållbarhetsplan genomförs och efterlevs, och ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetetinom bolaget är VD.

VISION

Ålands Radio och TV Ab ska som offentligägt aktiebolag agera i framkant gällande arbetet med hållbarhet, och aktivt bidra till förverkligandet av utvecklingsmålen från bärkraft.ax.

REDAKTIONELL BEVAKNING AV HÅLLBARHETSARBETET

ÅRTV ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling när det gäller klimat- och miljöfrågor. Det innebär att företaget strävar efter att hantera klimat- och miljöfrågor på ett adekvat sätt i programverksamheten, där hållbarhetsbevakning inom Ålands Radio och TV sker löpande som en integrerad del av serier av granskande reportage och dokumentärer samt kultur-, sport- och nyhetsbevakning.

DE SJU STRATEGISKA UTVECKLINGSMÅLEN FRÅN BÄRKRAFT.AX

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer

2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

3. Allt vatten har god kvalitet

4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald

5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag

6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer

Ålands Radio och TV har ett stort ansvar gällande att bidra till välmående i samhället i stort, detta som en del i bolagets uppdrag redan från grundandet, där följande kan läsas i bolagsordningen:
Den allmännyttiga verksamheten skall särskilt:

1. främja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussion i samhällsfrågor,

2. värna om yttrande- och åsiktsfriheten, vara kritiskt granskande och följa principen om fri och obunden journalistik,

3. främja insikterna i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen d.v.s. bevarandet av det svenska språket, utvecklandet av kulturlivet, stärkandet av samhörighetskänslan hos befolkningen och fördjupandet av den samhällspolitiska debatten och demokratin,

4. främja programutbudets allmänbildande karaktär och stöda studieverksamheten, samt

5. förmedla myndighetsmeddelanden. För sin verksamhet kan bolaget äga och besitta fast egendom värdepapper. Bolagets eventuella årliga vinst skall användas för utvecklandet av radio- och TV-verksamheten på Åland.

Den viktigaste resursen som Ålands Radio och TV har för att åstadkomma ovan uppdrag är dess medarbetare. Ett stort fokus inom bolaget är därför att ha friska, motiverade medarbetare som trivs på arbetet. Bolaget arbetar därför aktivt med friskvård, förmånlig företagshälsovård och med att upprätthålla en bra arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna. En investering som planeras under perioden 2020-2024 är inköp av en hjärtstartare för att ge en extra trygghet för medarbetare och besökare vid akuta händelser.

INDIKATORER:

- Sjukskrivningar (procent av arbetstid)

2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Ålands Radio och TV arbetar aktivt både i sin redaktionella bevakning och det interna arbetet med att stärka likabehandlingen och förebygga diskriminering, olika behandling på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, mm. Detta arbete detaljeras vidare i bolagets jämställdhetsplan.

Saker som kollektivavtal, lika lön för lika arbete är självklarheter inom bolaget och i linje med de värderingar bolaget står för.

Bolagets redaktionella verksamhet granskar aktivt beslut fattade av politiker och makthavare för att öka delaktigheten och minska korruptionen i samhället.

INDIKATORER:

- Könsfördelning anställda (män/kvinnor)
- Åldersfördelning anställda (<30år, 30-40år, 40-50år, 50-60år, 60+)
- Medelinkomst per kön (medelinkomst män/kvinnor)

3. Allt vatten har god kvalitet

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

Det interna arbetet inom bolaget syftar framförallt till att minimera påverkan på den generella vattenkvaliteten, detta görs genom att endast erbjuda kranvatten på möten, konferenser etc. och understödja detta med en kranmärkning.

Inom bolaget skall användningen av plast, kemikalier etc. minimeras där det är möjligt.

4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

För att öka den biologiska mångfalden klipper bolaget inte gräs i onödan, utan låter det växa i den mån det fungerar för verksamheten på sin fastighet i Smedsböle, Sund.

5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor. Vidare sker en kontinuerlig och medveten bevakning av kulturella händelser som en del av det åländska kulturarvet.

Inom ramen för nyhetsarbetet sker löpande under året tillgängliggörande av statistik och rapporter inom olika områden kopplade till hållbarhet, t.ex. från ÅSUB.

6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

Bolagets avsikt är att över tid ställa om till grön el och helt förnyelsebara energikällor. Detta måste dock ske i samförstånd med en justerad finansiering då kostnaden för bolaget skulle öka, och då speciellt för sändarstationen i Smedsböle, vilken förbrukar mycket energi.

De fordon som bolaget äger planeras bytas till mer energieffektiva fordon som drivs med el. Även laddmöjligheter för personalens bilar skall tas fram för att främja en ökad användning av dessa.

Vid sändarstationen i Smedsböle skall gamla radio och tv-sändare bytas ut mot nya moderna sändare, vilka är väsentligt mer energieffektiva. I samband med detta planeras för installation av bergvärme i fastigheten för att minimera koldioxidavtrycket.

Vidare planeras utbyte av mastljus vid sändarstationen till LED-modell, vilket ger en längre livslängd och lägre energiförbrukning.

Även i kontorsutrymmen i Smedsböle och Mariehamn planeras för utbyte av belysning till LEDbelysning.

INDIKATORER:

- Total energiförbrukning (kWh) för Smedsböle respektive Mariehamn
- Andel energi från förnyelsebara källor/grön el (procent av elförbrukning)
- Antal fordon i bolagets ägo som är eldrivna (procent av fordon eldrivna)
- Andel belysning bestående av LED i kontorsutrymmen (procent av belysning)

7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

Inom bolaget används inte några engångsartiklar vid luncher, möten, konferenser etc. Avfallet som produceras källsorteras och återvinns i största möjliga mån. Vid t.ex. städdagar så sker alltid en kontroll med potentiella intressenter såsom Emmaus, Fixtjänst, muséer mm. om intresse finns innan något avyttras.

 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018.

Bokslut 2018

Bokslut 2018.

Mediepolitiskt program 2018

Mediepolitiskt program 2018.

Bolagsordning för ÅRTV

Bolagsordning för Ålands Radio och TV Ab.