Välkommen till ÅRTV

Företagsfakta

Ålands Radio och TV Ab, ÅRTV, är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service-radio och -TV på Åland samt för produktion av kanalen Ålands Radio. Företaget bildades den 1 maj 1996, som ett aktiebolag ägt av landskapet Åland.

Bolaget tog över den verksamhet Rundradion i Finland tidigare bedrivit på Åland och verksamheten förändrades radikalt efter det. Från att ha sänt fyra timmar om dagen ökade Ålands Radio sina sändningar till 16 och en halv timme varje dag. Idag sänder bolaget lokalt producerad radio från 05.30 till 21.00 veckans alla vardagar, och mellan 07.30 och 19.00 på helgerna.

Uppdrag

Vårt uppdrag definieras i regeringsprogrammet från 2015 som att förse allmänheten med information, kunskap och kultur. Regeringsprogrammet betonar också att public service är viktigt i ett litet samhälle.

Det mediepolitiska programmet från 2011 talar om att det i varje utvecklat och civiliserat samhälle finns ett public serviceutbud som är djuplodande och granskande och som speglar mångfalden i samhället.

Vidare i det mediepolitiska programmet betonas vår centrala roll för samhörigheten i landskapet Åland och för kulturlivet, demokratin och samhällsdebatten.

Ålands Radio och TVs ledning

VD för bolaget är Agneta Mattsson.

Redaktionschef och ansvarig utgivare är Camilla Karlsson-Henderson.

Teknisk chef är Alexander Lindberg.

Styrelse

Ordförande för styrelsen är Mia Hanström, vice ordförande är Christian Nordas, övriga medlemmar är Daja Rothberg, Stefan Norrgrann och Tobias Styrström.

Finansiering

Public service betyder i allmänhetens tjänst. Det journalistiska uppdraget är alltid knutet till dem som betalar. För public service-kanaler är det lyssnarna och tittarna -allmänheten- som är uppdragsgivare, eftersom verksamheten helt finansieras genom TV-avgiften som de betalar, och inte via reklamintäkter, sponsorering eller myndighetsbeslut.

TV-avgiften på Åland ger dig åtta radiokanaler och tio digitala TV-kanaler, nämligen public service radiokanalerna Ålands Radio, Sveriges P1, P2, P3 och P4 - Radio Stockholm, Finlands Radio Vega, Radio X3M och Radio Suomi. Man får också public service TV-kanalerna SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen och SVT24 från Sverige, YLE TV1, YLE TV2, YLE TEEMA & FEM från Finland och Ålandskanalen med program producerade av Ålands Radio och TV Ab från Åland, samt den kommersiella TV-kanalen TV4 från Sverige.

TV-avgiften, som är 220 € per år, betalar varje hushåll som har minst en TV-apparat. Man betalar inte mer om man har flera apparater.

Ålands Radio/TV AB är ett landskapsägt aktiebolag som finansieras via TV-avgiften på Åland. Landskapets bestämmelser angående TV-avgiften kan du läsa här.

För information om betalning av tv-avgiften och anmälan av tv-innehav, kontakta Ålands landskapsregering: 018-25 000, www.regeringen.ax

Logo

Ålands Radio och TV Abs logo är framtagen av CG Sjöberg.

Programnämnden

Program och inslag som sänds av Ålands Radio ska följa landskapslagens villkor kring sändningstillståndet gällande opartiskhet och saklighet. Program och inslag får inte vara skadliga för barn och ingen får i inslag eller program kränkas i sin rätt. Dock råder en vidsträckt yttrande – och informationsfrihet som ska beaktas.

Det organ som kan granska program och inslag som sänds av Ålands Radio i enlighet med 38§ 1 mom. landskapslagen (2011:95) om radio och televisionsverksamhet är Programnämnden.

Nämnden som är ett fristående organ tillsatt av Ålands Landskapsregering granskar alla som på Åland har tillstånd för radio och Tv-sändningar.

Nämnden består av ordförande Pia Rothberg-Olofsson samt ledamöterna Christina Johansson-Gammals (vice ordförande) Anders Hallbäck, Maria Svensson och Anthonio Salminen.

För att göra en anmälan, skicka e-postmeddelande till registraturen@regeringen.ax med rubriken ”Anmälan till programnämnden”.

Av anmälan måste framgå vilket program som avses, sändningstid och grunden för anmälan. 

 

Public Service

Syftet med vår verksamhet

Ålands Radio och TV Ab är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service radio och TV på Åland samt för produktion av radiokanalen
Ålands Radio.

Den bärande idén i begreppet public service är att programverksamheten som finansieras med licens/samhällsmedel är självständig och att innehållet inte påverkas av vare sig kommersiella eller offentliga intressen.

Enligt denna princip jobbar Ålands Radio och TV Ab i allmänhetens tjänst. Vi är oberoende i förhållande till politiska, religiösa och ekonomiska intressen.

Ansvar

Ålands Radios ansvarige utgivare är redaktionschefen som är ytterst ansvarig för innehållet i alla sändningar och allt
publicerat material.

Redaktionschefen har ensam rätt att fatta beslut om ett program eller inslag ska sändas eller inte och ifall material ska publiceras på webben eller inte. Alla medarbetare har ett ansvar att kontakta redaktionschefen ifall beslut av detta slag måste tas.

Ålands Radios VD har inget publicistiskt ansvar men ansvarar för distribution.

Värnar om demokratin

En av våra främsta uppgifter är att värna om det demokratiska systemet och försvara demokratins grundidéer.

Vi tar ställning för alla människors lika värde och vi tar avstånd från rasism, våld och diskriminering. Vi försvarar demokratins grundprinciper om yttrande- och åsiktsfrihet, allmän och lika rösträtt samt fria och hemliga val.

I det mediepolitiska programmet betonas speciellt att public service utgör ett föredöme gällande jämställdhet.

Oberoende

Vi är oberoende. Våra sändningar, vår hemsida och våra kanaler i sociala medier är utan undantag reklamfria så vår opartiskhet och integritet aldrig ska kunna ifrågasättas.

Vi tänker därför efter en extra gång innan vi väljer att rapportera om ett nytt företag eller om ett företags tjänster eller produkter. Om vi ändå väljer att rapportera om företag, tjänster eller produkter måste det vara motiverat utifrån nyhets-, informations- eller underhållningssyfte.

Program eller reportage som inte är granskande eller recenserande ska inte värdera produkter eller tjänster. Vi får inte heller uppmuntra till köp av varor eller tjänster.

Under vissa förhållanden ges dock en möjlighet till intäkter via sponsring, som t.ex vid utsändning av enskilda sportevenemang. Detta sker i så fall i början och slutet av programmet eller vid ettdera tillfället. Dessutom får sponsorns logotyp endast användas om det kan ske utan risk för förväxling med tjänst eller vara som sponsorn erbjuder till försäljning. Sponsringsmeddelandet ska vara kort och ska även i övrigt ges en neutral utformning.

Vid bevakning av evenemang som är sponsrade är vi uppmärksamma på att vi inte låter sponsorn få ut sitt budskap till publiken via våra inslag eller program.

Vi är politiskt och religiöst oberoende vilket betyder att vi aldrig låter några politiska intressen eller religiösa grupper och trossamfund ha inflytande över vår produktion.

Opartiskhet

Vi är opartiska. Detta betyder att vi låter olika åsikter komma fram utan att ta ställning. Vi försöker behandla varje ämne så allsidigt som möjligt.

Målet är att vår publik ska bli så välinformerad av innehållet i programmen så att den själv kan ta ställning i olika frågor. Då ett ämne står i fokus erbjuds alla berörda parter att ge sin syn i frågan. Detta sker i möjligaste mån och kan ske över tid.

Ifall en tydlig åsikt eller kritik gentemot en part framkommer i ett program bör det poängteras att detta är en personlig åsikt eller att andra åsikter i frågan finns. Om programserier med flera parter är planerade bör detta nämnas.

Direkta personangrepp ska inte tillåtas i våra program och om sådana sker ska de bemötas av programledaren. I våra program ska också alltid framkomma om en berörd part har avböjt att kommentera, allt detta i enlighet med landskapslagen om radio och televisionsverksamhet.

Medarbetare på Ålands Radio uttrycker inte sin åsikt i kontroversiella frågor. Dock tar vi, i enlighet med vår uppgift att värna om demokratin, avstånd från uttalanden som strider mot de demokratiska värdena.

Vi tar även avstånd från rasism och diskriminering. Vår skyldighet att försvara de demokratiska värdena innebär dock inte att vi kan kritisera eller gå till personangrepp mot enskilda individer eller grupper med hänvisning till deras åsikter.

I enlighet med vår medarbetarpolicy är inte en medarbetare inblandad i bevakningen av en fråga där personen officiellt tagit ställning, har politiskt engagemang eller är i en jävssituation. Som det står i det mediepolitiska programmet är det inget fel att ha politiska åsikter. Men att låta dessa skina igenom och påverka då man gör program hör inte ihop med public service. Personliga uppfattningar ska en journalist lämna utanför sitt arbete.

Ålands Radios roll i befolkningsskyddet

Ålands Radio har en betydande roll i Befolkningsskyddet.

Vi sänder ut nödinformation och räddningsinformation och vid behov bryts alla sändningar då viktig information av detta slag måste ut till allmänheten.

För nöd- och/eller räddningssituationer finns en särskild redaktionell plan. Om redaktionen är obemannad då något händer rings redaktörer in i en ordning bestämd enligt planen.

Musikpolicy

Musiken i Ålands Radio ska vända sig till en bred publik och ska kännas sammanhållen och inbjudande. I Ålands Radios musikflöde spelas främst melodiös populärmusik från de senaste 30 åren. Hälften av titlarna som spelas ska vara utgivna under de senaste ett till fem åren.

De genrer som förekommer i Ålands Radio är melodiös pop och rock, nutida visa, global pop, country, soul, disco och lätt jazz.

Andelen svensk musik ska utgöra ungefär hälften av utbudet och sång på svenska ska prioriteras. I Ålands Radio uppmärksammas också de lokalt förankrade artisterna. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga artister ska eftersträvas.

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016.

Bokslut 2016

Bokslut 2016.

Mediepolitiskt program 2011

Mediepolitiskt program 2011.

Bolagsordning för ÅRTV

Bolagsordning för Ålands Radio och TV Ab.