Publicerad: onsdag, 30 januari, 2019 - 17:18Uppdaterad: onsdag, 30 januari, 2019 - 17:28
  • Partierna i stadsfullmäktige tycker det finns en obalans mellan politisk makt och politiskt ansvar i staden. Arkivfoto.

Stadspolitiker vill se bättre balans mellan makt och ansvar

Stadsfullmäktiges alla partier har enats om att stadens förvaltningsstadga behöver ses över inför nästa mandatperiod som börjar den 1 januari 2020.

På gårdagens stadsfullmäktigemöte lämnade man in en gemensam motion om detta, och i den skriver man att det under den pågående mandatperioden förekommit upprepade problem som grundar sig på en obalans mellan politisk makt och politiskt ansvar. Man skriver att medborgarna uppfattar att politikerna har fullt ansvar även i frågor där makten genom den nu gällande förvaltningsstadgan eller delegeringsbeslut överförts på tjänstemannaledningen.
- Det finns därför orsak att i förvaltningsstadgan se över hur en bättre balans kan uppnås mellan makt och ansvar, att överse hur stadens förtroendevalda bättre kan leva upp till de krav som allmänheten ställer på dem. Det finns också oklarheter avseende likadana eller likartade formuleringar i stadgan om olika beslutsnivåers ansvar och beslutsmakt, skriver partierna.

De föreslår nu att stadsstyrelsen tillsätter en politisk kommitté som kan ta fram ett förslag till ny förvaltningsstadga.