Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 oktober, 2016 - 14:34Uppdaterad: måndag, 3 oktober, 2016 - 14:47
  • Tre markägare har vänt sig till Ålands förvaltningsdomstol gällande stadsfullmäktiges beslut om att bostadsplanera Svinö holme. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Protest mot bostäder på Svinö

Tre personer som tillsammans äger 38,7 procent av Svinö holme i södra Mariehamn protesterar nu mot stadsfullmäktiges beslut om att planera området för bostäder för ungefär 1800 personer.

Markägarna vill att Ålands förvaltningsdomstol upphäver stadens beslut och återförvisar ärendet för ny behandling.

Landskapsregeringen äger som bekant drygt 50 procent av Svinö och i besväret skriver markägarna att stadsfullmäktiges beslut inte följer principerna för hur landskapets mark ska användas, nämligen uteslutande för jordbruk, skogsbruk och fiske, naturvård, fornminnesvård, kulturskydd, viltvård eller friluftsliv. Markägarna menar också att uppgifter gällande ägoförhållandena som tillhandahållits som planeringsunderlag varit felaktiga då privata vattenägare finns och berörs av planen. Man tycker också att en miljökonsekvensbedömning borde ha gjorts innan stadsfullmäktige fattade sitt beslut om att bostadsplanera Svinö.

Markägarna tycker också att staden lyssnat för lite på deras åsikter och hållit för lite dialog med dem.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »