Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 14 april, 2021 - 06:02Uppdaterad: onsdag, 14 april, 2021 - 09:11
  • Det finns ett förslag till ny tonnageskattelag. Arkivbild.

Ny tonnageskattelag på gång

Det är en ny lag om tonnageskatt under bearbetning i riket och landskapsregeringen stöder lagförslaget i ett utlåtande till Finansministeriet.

Förslaget innebär att tonnageskattelagen ändras så att fartyg som är dubbelregistrerade i Finland betraktas som tonnageskattedugliga fartyg och därmed anses höra till tonnageskattelagens tillämpningsområde. Syftet med ändringen är att förtydliga rättsläget i samband med att regeringen lämnat förslag om att sjölagen ändras så att utländska fartyg i utländska fartygsregister som befraktas till Finland utan besättning godkänns som finskt genom så kallad dubbelregistrering. För att detta i praktiken ska vara ett möjligt alternativ för aktörerna bör möjligheten till dubbelregistrering också beaktas i tonnageskattelagen för att säkerställa att den inte medför överraskande och stränga skattepåföljder för aktörerna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »