Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 18 mars, 2020 - 08:23Uppdaterad: onsdag, 18 mars, 2020 - 11:40
  • I tre veckor framåt är det tomt i klassrummen. Arkivbild.

Nu är skolorna stängda - det här gäller

Från och med i dag är skolorna stängda fram till och med 13 april, alltså efter påsk.

Undervisningen sker på distans och eleverna har förberetts för att kunna studera hemma. De flesta skolor har lärarna på plats i skolorna för att kunna bistå eleverna om dom har frågor angående undervisningen.

Åtgärder som undantagstillståndet innebär för kommunens utbildningsverksamhet:

· alla grundskolor i landskapet stängs för närundervisning och övergår till särskilda undervisningsarrangemang från 18.3 -13.4 2020.

· studierna ska fortgå genom bland annat digitala läromedel, självstudier och olika digitala lärplattformer.

· undantag gäller för elever i åk 1-3 vars föräldrar arbetar inom för samhället särskilt kritiska branscher.

· undantag kan göras för barn som erhållit beslut om mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen.

· undantag kan även göras i individuella fall där skolan bedömer att en elev inte klarar av att följa undervisning i digital form på distans. Individuella lösningar i form av specifika stödåtgärder kan användas såsom t.ex. träffar med speciallärare, fortsatt stödundervisning i svenska.

· elevvårdstjänster ska kunna erbjudas där det finns behov.

· elever som inte beviljas närstudier är inte berättigade till en skolmåltid. I enskilda fall kan sociala myndigheter i samarbete med elevvården välja att erbjuda en elev skolmåltid om ett behov konstateras.

· ambulerande personal fortsätter fungera som vanligt enligt behov inom grundskolans verksamhet.

· lärarnas arbetsskyldighet förändras inte. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt fortgår som vanlig. Detta innebär exempelvis att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur och när lärarna ska finnas på plats i skolan.

· en förlängning av skolåret är inte aktuellt i nuläget. Om så skulle göras på Åland, krävs en lagändring eftersom skolårets sista dag är 8 juni enligt grundskollagen § 14.

Yrken som räknas som är avgörande för samhällets funktioner

För elever vars vårdnadshavare ingår i yrkesgrupper som ses som kritiska med tanke på samhällets funktion kan närundervisning ordnas i skolan. För att eleven ska beviljas möjlighet att delta i närundervisningen krävs att båda vårdnadshavarna ingår i någon av de kritiska yrkesgrupperna enligt nedanstående förteckning eller att vårdnadshavaren är ensamstående.

Detaljerad lista på samhällsviktiga branscher:

- Ålands Lagting och beredande tjänstemän.

- Ålands landskapsregering och beredande tjänstemän.

- Ålands landskapsregerings underliggande myndigheter och fristående myndigheter.

- Statliga myndigheter på Åland.

- Ledande kommunala tjänstemän

- Banker och finansieringsinstitut

- Personal inom hälsa- och sjukvården

- Personal inom socialvården

- Förskole och barnomsorgspersonal

- Piloter

- Lärare

- Ungdomsarbetare

- Poliser

- Närvårdare/hemtjänstpersonal inom äldre- och specialomsorgen.

- Apotek

- Sjöbevakning och gränsbevakningen

- Alarmcentralen

- Räddningstjänsten

- Personal inom skärgårdstrafiken

- Jordbrukare

- Personalservice för mat, inkl. primärproduktion, livsmedelsindustrin och distribution.

- Butiker och kiosker som säljer livsmedel.

- Personal som säkrar vattenförsörjningen.

- Personal som är viktiga för driften av kollektiv- och godstrafik.

- Telekommunikationstjänster (telekomoperatörer)

- Energiförsörjningen, kontrollpersonal för Kraftnät Åland, Mariehamns energi och Elandelslaget.

- AMS

- Försörjningsberedskapscentralen inkl. funktioner avgörande för försörjningstryggheten, t.ex. logistik och kemisk industri.

- Immigrationspersonal

- Samhällsviktiga funktioner inom IT

- FPA

- Avfallshantering, inkl. drift och behandling av avloppsreningsverk.

- ÅMHM

- Transport.

- Industrier inom läkemedelsbranschen.

- Städare och städbolag.

- Servicestationer

- Väktare

- Personal inom kyrkan

- Public service

- Ålands trafiken

- Posten

- FPA

Elever som beviljas närstudier i skolan

För elever som beviljas närstudier i skolan gäller följande

· undervisningen ska se i gruppsammansättningar färre än 10 elever

· eleven ska erbjudas en måltid per dag

· fritids- och eftermiddagsverksamhet erbjuds för de elever som beviljats närstudier och redan är inskriva i verksamheten

· eleven har rätt till skolskjuts

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »