Publicerad: tisdag, 27 november, 2018 - 06:00
  • Ålands motorklubb planerar utöka verksamheten i Vessingsboda. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

Motorklubben fick miljötillstånd

Ålands Motorklubb, ÅMK, har beviljats miljötillstånd för befintlig motorsportverksamhet samt för att utöka verksamheten med en övningsraksträcka och halkbana i Vessingsboda i Lemland.

ÅMHM, som bevilat tillståndet, anser att det inte kräver någon miljökonsekvensbedömning. Som villkor ställs bland annat att klubben ser till att verksamheten inte förorsakar skada eller olägenhet för miljön. I tillståndet fastslås också högsta tillåtna ljudnivåer samt tider för när anläggningen får användas.

Några invändingar mot planerna har inte lämnats under ärendets behandling men sakägare har 30 dagar på sig att besvära sig över ÅMHM:s beslut.