Publicerad: fredag, 5 april, 2019 - 10:32Uppdaterad: fredag, 5 april, 2019 - 12:13
  • En ny rapport visar den ekologiska statusen i Ålands ytvatten. På bilden Dalkarby träsk, där den sammanvägda ekologiska statusen bedömdes ligga på en måttlig nivå. Närsaltshalterna är låga i sjön. Foto Hasse Persson-Bru

Måttlig status på det åländska kustvattnet

98,9 % av Ålands kustvatten har arealmässigt en måttlig ekologisk status. Det visar en ny statusrapport som Husö biologiska station och Åbo Akademi tagit fram.

Sammanfattningsvis kan man se att den ekologiska statusen ligger på en måttlig nivå i mellan-och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är på en otillfredsställande nivå med vissa undantag. Parametrar som undersökts är bland annat klorofyll, siktdjup, fosforhalt och kvävehalt. Lumparn uppvisar en marginellt bättre status än övriga innerskärgårdsvattenförekomster och hamnade på en måttlig ekologisk status under åren 2012-2018. Speciellt fosforhalten i ytvattnet är låg i Lumparn medan fosforstatusen totalt bedömdes vara hög i Lumparn under den här tidsperioden. Situationen i Kaldersfjärden och Ämnäsviken är extremt dålig sett till de undersökta parametrarna. Även situationen i Jomalavik, som angränsar till Ämnäsviken, är mycket alarmerade. Av 16 rapporterade sjöar hade 6 av 16 god eller hög ekologisk status, 6 har måttlig, 3 har otillfredsställande status och en har dålig status. Markusbölefjärden, Långsjön och Lavsböle träsk är de som hade otillfredsställande status medan Vargata träsk hade dålig status. Sjöarna Borgsjön och Södra Långsjön hade hög status och Gröndals träsk, Inre Fjärden, Oppsjön och Tjudö träsk god ekologisk status.