Publicerad: måndag, 2 december, 2019 - 11:31Uppdaterad: måndag, 2 december, 2019 - 17:42
  • Det är en formulering som rör hur man ska agera när man önskar avsätta medlemmar i ÅMHMs prövningsnämnd som stoppats

HD underkänner del av lag

Högsta domstolen anser i sitt utlåtande till justitieministeriet att landskapsregeringens ändring av landskapslagen om ÅMHM ska förordnas att förfalla.

Enligt vikarierande lagberedningschef Hans Selander är det en formulering om hur man ska agera när man önskar avsätta medlemmar i prövningsnämnden för ÅMHM som underkänts av Högsta domstolen. HD anser att landskapslagen om ÅMHM uppfyller sitt syfte även utan det lagrum som föreslås att förordnas att förfalla. Enligt 20 § självstyrelselagen ankommer det på landskapsregeringen att göra en bedömning av situationen, om en landskapslag till en viss del förordnas att förfalla. Med hänsyn till detta anser Högsta domstolen att det inte torde finnas hinder för att landskapslagen till övriga delar träder i kraft.