Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 16:06
  • ÅMHM ber staden utvärdera organisationsförändringar i tid

ÅMHM ber staden utvärdera organisationsförändringar i tid

ÅMHM uppmanar Mariehamns äldreomsorg att i ett tidigt skede utvärdera hur organisationsförändringar, som ett treskiftsschema, kan påverka klientens rätt till god vård.

En anonym folkvald representant har klagat till ÅMHM och säger sig agera på klienters, anhörigas och personals vägnar. I klagan framkommer oro att vården av äldre har misskötts till följd av att treskiftesarbete har införts och som lett till att flera i personalen slutat, vilket lett till personalbrist och att två klienter fått otillräcklig smärtlindring. ÅMHM konstaterar att det inte kan uteslutas att ett införande av treskiftesarbete kan ha påverkat klienters rätt till god vård. Myndigheten begärde in stadens redogörelse av ärendet och där ansåg staden att vården av klienter inte har påverkats av schemaändringen.