Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 19 februari, 2020 - 07:08Uppdaterad: onsdag, 19 februari, 2020 - 08:10
  • Ålbiocom, tidigare Ålandskomposten, vill anlägga våtmarker i anslutning till anläggningen. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.

Kartläggningen gjordes i samverkan med kommuninvånarna under april till november förra året, bland annat genom workshopar, enskilda möten, diskussioner och fältbesök. Andra konkreta förslag som kom fram under kartläggningen var att anlägga multifunktionella skyddszoner så som flexibla tvåstegsdiken för att minska läckage av näring, växtskyddsmedel, jordpartiklar och smittor till vatten, att pröva nya metoder för att restaurera igenväxta träsk och att utreda möjligheten till röjning av vass och återupptagning av strandbeten för att öka den biologiska mångfalden.

I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att man kommer jobba vidare med flera av förslagen och några projektplaner har redan tagits fram, till exempel vad gäller vasskörd där det redan pågår diskussioner med olika intressenter på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »